Odszkodowanie za wypadek w szkole, wypadek ucznia

Wypadek w szkole

Odszkodowanie dla dziecka za wypadek w szkole

 
 

 

Bardzo częstą przyczyną wypadków w szkole  jest niewłaściwe sprawowanie opieki i nadzoru nad dziećmi przez nauczycieli oraz nieodpowiedni stan pomieszczeń szkoły. Takie zaniedbania, o ile staną się przyczyną wypadku, mogą być podstawą roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego ucznia.

 

Warto bowiem wiedzieć, że często spotykane ubezpieczenie NNW nie jest jedynym źródłem odszkodowania za wypadek w szkole.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ UCZNIOWI POSZKODOWANEMU W WYPADKU Z WINY SZKOŁY ?

Dziecku poszkodowanemu w wypadku zaistniałym wskutek zaniedbań szkoły mogą przysługiwać także inne roszczenia, w tym zwłaszcza:

 

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • zadośćuczynienie, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
  • renta,
  • zwrot kosztów leczenia.

 

Wysokość takich świadczeń – w przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW nie jest ograniczona kwotowo, lecz zależy od rozmiaru szkody. Poszkodowany ma prawo do wyrównania szkody w pełnej wysokości.

 

W sytuacji, gdy poszkodowany poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą się natomiast ubiegać o:

 

  • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

KIEDY SZKOŁA ODPOWIADA ZA WYPADEK UCZNIA ?

Do podstawowych obowiązków szkoły należy zapewnienie właściwego wyposażenia sal oraz obiektów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. 

 

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zobowiązani sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami dotyczy nie tylko lekcji, ale również przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę, zarówno na jej terenie, jak i poza nią. Chodzi tu więc o miejsce i czas w którym dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. Odpowiedzialność szkoły może zatem istnieć również w trakcie wycieczki szkolnej, czy też w trakcie przejazdu autobusem szkolnym. Jeszcze większym ryzykiem obarczone są wyjazdy szkolne tzw. zielone szkoły, w trakcie których nauczyciel musi sprawować opiekę nad uczniami 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia.

 

Przesłanki miejsca (teren szkoły) i czasu (godziny zajęć szkolnych) muszą występować łącznie, co znaczy, że odpowiedzialność szkoły nie wystąpi jeżeli do wypadku doszło na terenie szkoły, ale poza godzinami zajęć, tj. gdy dzieci nie pozostawały już pod opieką nauczyciela.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypadek jest zawsze organ prowadzący szkołę. Publiczne placówki szkolne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły niepubliczne mogą prowadzić inne osoby, zarówno fizyczne, jak i prawne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU ?

W przypadku zaistnienia wypadku, bardzo ważne jest gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku. Aby wypłacone świadczenie było adekwatne do poniesionych strat, poszkodowany musi przedstawić pełną informację na temat charakteru i stopnia obrażeń oraz czasu i przebiegu leczenia.

KTO I W JAKIM TERMINIE JEST UPRAWNIONY DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ?

Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są pełnoletni uczeń albo też rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu małoletniego ucznia. Dochodzenie roszczeń jest ograniczone w czasie. Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeżeli szkoda wynika z przestępstwa, to roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA WYPADEK W SZKOLE ?

Sprawy z zakresu wypadków w szkole należą do spraw skomplikowanych, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK W SZKOLE ?

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek dziecka, prosimy o kontakt z nami:

 

  • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: ;
  • poprzez formularz kontaktowy.

 

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to wywalczymy dla Państwa dziecka najwyższe odszkodowanie.

 

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza jest z Krakowa, lecz skutecznie prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

 

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebook.com. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.