Odszkodowanie dla dziecka za błąd w sztuce lekarskiej

Błąd lekarski

Odszkodowanie dla dziecka za błąd w sztuce lekarskiej

 
 

 

Za błąd medyczny (błąd w sztuce medycznej, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) na gruncie polskiego prawa cywilnego uważa się zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, powodujące zarazem szkodę pacjenta (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć).

 

Wyróżnia się cztery zasadnicze rodzaje błędów medycznych:

 

 • błąd diagnostyczny - niezalecenie wymaganych badań diagnostycznych, lub też wadliwa interpretacja wyników przeprowadzonych badań;
 • błąd terapeutyczny - zastosowanie nieprawidłowej, niewystarczającej albo nadmiernie ingerującej w organizm procedury leczenia;
 • błąd wykonawczy - nieprawidłowa realizacja prawidłowo zaaplikowanej procedury medycznej;
 • błąd organizacyjny - wadliwa organizacja procesu leczenia przez placówkę medyczną.

 

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOSCI ODSZKODOWAWCZEJ:

Aby błąd medyczny rodził konsekwencje prawne w postaci wypłaty odszkodowania poszkodowanemu dziecku, muszą zaistnieć następujące elementy:

 

 • postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby odpowiedzialnej musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej;
 • skutkiem tego postępowania musi być szkoda pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia;
 • musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta;
 • osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną (lekkomyślność, niedbalstwo).

 

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ DZIECKU POSZKODOWANEMU WSKUTEK BŁĘDU MEDYCZNEGO ?

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi. Poszkodowane dziecko może żądać w szczególności:

 

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - jest to świadczenie jednorazowe, a jego wysokość jest zależna od okoliczności konkretnej sprawy. Służy ono zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu, zaistniałych na skutek błędu medycznego;
 • odszkodowania - rekompensuje ono rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego wskutek błędu medycznego - koszty zakupu leków, wizyt lekarskich oraz odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty dojazdów na konsultacje i rehabilitacje, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego itp.;
 • zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia - przy tym świadczeniu wystarczy wykazać, że istnieje medycznie usprawiedliwiona potrzeba zakupu określonego sprzętu czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;
 • renty na zwiększone potrzeby - renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację);

 

W sytuacji, gdy poszkodowane wskutek błędu medycznego dziecko poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 

 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

OD KOGO NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY ?

W razie powzięcia przypuszczenia, iż w trkacie leczenie dziecka doszło do błędu medycznego, bardzo ważne jest, by uzyskać pełną dokumentację medyczną (wyniki wszystkich wykonanych badań, raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych, szczegółową dokumentację z pobytu w szpitalu). Wgląd w dokumentację medyczną oraz uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem jej pełnej kopii jest prawem, wynikającym z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każda placówka medyczna ma zatem obowiązek wydania pacjentowi – na jego pisemny wniosek - pełnej dokumentacji procesu leczenia. Sam wgląd do dokumentację medyczną jest bezpłatny, jednak za sporządzenie kopii, wyciągu lub odpisu należy uiścić stosowną opłatę. Warto również pamiętać, że dokumentację medyczną szpital może udostępnić również upoważnionemu przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi pacjenta.

 

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty odszkodowania za błąd medyczny jest co do zasady osoba, która dopuściła się błędu medycznego. Zazwyczaj będzie to lekarz prowadzący. Jeżeli jednak taka osoba zatrudniona jest w placówce służby zdrowia, lub też błąd medyczny jest wynikiem postępowania większej liczby pracowników takiej placówki, odpowiedzialność cywilna przechodzi na podmiot prowadzący tą placówkę (szpital, przychodnię), i to od niego należy dochodzić stosownej rekompensaty. Jeżeli lekarz lub szpital posiada polisę ubezpieczeniową OC, wtedy o odszkodowanie można wystąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela.

 

Procedurę dochodzenia roszczeń rozpoczyna się od zgłoszenia szkody szpitalowi lub lekarzowi wraz z wezwaniem do zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania oraz wnioskiem o ewentualne wskazanie ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody początkuje etap polubowny (przed sądowy) postępowania, na którym można dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadzie ugody zawartej z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody. Dochodzi do tego jednak wyjątkowo rzadko, gdyż w zdecydowanej większości przypadków szpitale oraz ubezpieczyciele kwestionują swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę, stwierdzając brak podstaw do wypłaty świadczeń.

 

W razie bezskuteczności postępowania polubownego, osobie poszkodowanej przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądowego postępowania cywilnego. Poszkodowany co do zasady ponosi koszty wszczęcia takiego postępowania, jeżeli jednak nie jest on w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów procesu. W trakcie trwania procesu sąd  bada, czy w sprawie doszło do błędu medycznego, a jeśli tak, to jaką szkodę na skutek tego błędu poniósł poszkodowany. Postępowanie dowodowe opiera się przede wszystkim na posiadanej dokumentacji medycznej, zeznaniach stron oraz opiniach biegłych sądowych. Prawomocne orzeczenie sądu jest ostateczne dla kwestii roszczeń odszkodowawczych.

 

W przypadku zdarzeń medycznych, będących następstwem świadczeń zdrowotnych udzielonych w szpitalach po 1 stycznia 2012 r., zamiast wszczynać postępowanie cywilne, poszkodowany może zażądać ustalenia błędu medycznego przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W przeciwieństwie do postępowania przed sądem, ustawodawca ograniczył tu maksymalną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jednego zdarzenia. Jest to kwota nie większa niż 100 000 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta oraz nie większa niż 300 000 zł w razie jego śmierci. Nie została ustalona minimalna kwota przyznanych świadczeń, co powoduje, że szpitale, nawet o ile przyjmują swoją odpowiedzialność, z reguły proponują pacjentom rażąco niskie kwoty świadczeń. Większość spraw, zwłaszcza tych, w których nastąpiła śmierć lub duży uszczerbek na zdrowiu pacjenta i tak kończy się więc na etapie sądowym.

 

Niezależnie od postępowania cywilnego lub też  postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego przysługuje prawo wniesienia skargi do dyrektora placówki, Rzecznika Praw Pacjenta lub Naczelnej Rady Lekarskiej. Taka skarga może stać się podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego wobec osoby odpowiedzialnej za błąd. Jeżeli błąd medyczny spowoduje poważniejsze skutki dla zdrowia można również zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego. Orzeczenie odpowiedzialności sprawcy szkody, zarówno na drodze dyscyplinarnej, jak i karnej jest bardzo pomocne w dalszym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Co równie ważne, postępowania te są wolne od opłat.

JAKIE SĄ TERMINY PRZEDAWNIENIA W SPRAWACH O BŁĄD MEDYCZNY ?

W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnionych wobec małoletnich, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem lat dwóch od daty uzyskania pełnoletności.

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY ?

Sprawy z zakresu błędów medycznych należą do spraw skomplikowanych, wymagają one bowiem znajomości nie tylko przepisów prawa, ale również podstawowych zagadnień z zakresu medycyny. Doświadczenie naszych pracowników w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla Państwa należne odszkodowanie.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY ?

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za błąd medyczny, w tym również odszkodowania za błąd medyczny  w trakcie ciąży lub porodu prosimy o kontakt z nami:

 

 • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51 lub 690 454 238;
 • drogą mailową na adres: ;
 • poprzez formularz kontaktowy.

 

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to WYWALCZYMY DLA PAŃSTWA NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE.

 

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza jest z Krakowa, lecz skutecznie prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

 

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebook.com oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Powypadkowe Kraków