Odszkodowanie dla dziecka za wypadek w przedszkolu, żłobku

Wypadek w przedszkolu

Odszkodowanie dla dziecka za wypadek w przedszkolu, żłobku

 

 

 

Bardzo częstą przyczyną wypadków w przedszkolu jest niewłaściwe sprawowanie opieki i nadzoru nad dziećmi przez wychowawców oraz nieodpowiedni stan pomieszczeń przedszkola. Takie zaniedbania, o ile staną się przyczyną wypadku, mogą być podstawą roszczeń odszkodowawczych poszkodowanego dziecka.

 

Warto bowiem wiedzieć, że często spotykane ubezpieczenie NNW nie jest jedynym źródłem odszkodowania za wypadek w przedszkolu.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ UCZNIOWI POSZKODOWANEMU W WYPADKU Z WINY PRZEDSZKOLA?

Dziecku poszkodowanemu w wypadku zaistniałym wskutek zaniedbań przedszkola mogą przysługiwać także inne roszczenia, w tym zwłaszcza:

 

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
  • zadośćuczynienie, którego zadaniem jest zrekompensowanie wszelkich krzywd niematerialnych, takich jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała,
  • renta,
  • zwrot kosztów leczenia.

 

Wysokość takich świadczeń – w przeciwieństwie do ubezpieczenia NNW nie jest ograniczona kwotowo, lecz zależy od rozmiaru szkody. Poszkodowany ma prawo do wyrównania szkody w pełnej wysokości.

 

W sytuacji, gdy poszkodowane w wypadku dziecko poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą się natomiast ubiegać o:

 

  • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego;
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego;

KIEDY PRZEDSZKOLE ODPOWIADA ZA WYPADEK DZIECKA ?

Do podstawowych obowiązków przedszkola należy zapewnienie właściwego wyposażenia sal oraz obiektów, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie przedszkola. 

 

Wychowawcy oraz pozostali pracownicy są zobowiązani sprawować nadzór i opiekować się każdym dzieckiem, które zostało im powierzone przez rodziców. Obowiązek opieki i nadzoru nad uczniami dotyczy zarówno zajęć organizowanych na terenie przedszkola, jak i poza nim. Chodzi tu więc o miejsce i czas w którym dziecko pozostaje pod opieką pracowników przedszkola. Odpowiedzialność może zatem istnieć również np. w trakcie wycieczki przedszkolnej.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za wypadek jest zawsze organ prowadzący przedszkole. Publiczne placówki szkolne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne mogą prowadzić inne osoby, zarówno fizyczne, jak i prawne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE ZAISTNIENIA WYPADKU ?

W przypadku zaistnienia wypadku, bardzo ważne jest gromadzenie na bieżąco całej dokumentacji związanej z leczeniem urazów wynikłych na skutek wypadku. Aby wypłacone świadczenie było adekwatne do poniesionych strat, poszkodowany musi przedstawić pełną informację na temat charakteru i stopnia obrażeń oraz czasu i przebiegu leczenia.

KTO I W JAKIM TERMINIE JEST UPRAWNIONY DO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ?

Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu małoletniego dziecka. Dochodzenie roszczeń jest ograniczone w czasie. Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może się jednak skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeżeli szkoda wynika z przestępstwa, to roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ NAM DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA WYPADEK W PRZEDSZKOLU ?

Sprawy z zakresu wypadków w przedszkolu należą do spraw skomplikowanych, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Doświadczenie prawników Kancelarii Effect w tego typu sprawach pozwoli skutecznie wywalczyć dla poszkodowanego należne odszkodowanie.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK W SZKOLE ?

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii Effect w zakresie uzyskania odszkodowania za wypadek dziecka, prosimy o kontakt z nami:

 

  • telefonicznie, pod numerami: (12) 631 14 51 lub 690 454 238;
  • drogą mailową na adres: ;
  • poprzez formularz kontaktowy.

 

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to wywalczymy dla Państwa dziecka najwyższe odszkodowanie.

 

Nasza Kancelaria Odszkodowawcza jest z Krakowa, lecz skutecznie prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

 

Zapraszamy także do polubienia naszego profilu na Facebook.com oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą oraz windykacyjno – prawną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Effect S.C.
Odszkodowania Kraków